• Tập bài giảng Kinh tế học vĩ mô

  Tập bài giảng Kinh tế học vĩ mô

  Tập bài giảng Kinh tế học vĩ mô gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1: tổng quan về kinh tế học vĩ mô; chương 2: hạch toán tổng sản phẩm quốc dân; chương 3: tăng trưởng kinh tế; chương 4: tổng cầu, tổng cung và chính sách tài khóa; chương 5: tiền tệ và chính sách tiền tệ; chương 6: lạm phát và thất nghiệp; chương 7: kinh...

   211 p vimaru 28/11/2021 5 0

 • Tập bài giảng Nhập môn kinh tế học

  Tập bài giảng Nhập môn kinh tế học

  Tập bài giảng Nhập môn kinh tế học được xây dựng với bố cục gồm 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức đại cương về kinh tế, kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Kết thúc mỗi chương có phần câu hỏi ôn tập, thảo luận và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   203 p vimaru 28/11/2021 5 0

 • Tập bài giảng Kinh tế học vi mô

  Tập bài giảng Kinh tế học vi mô

  Tập bài giảng Kinh tế học vi mô được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học học phần Kinh tế học vi mô cho đối tượng là sinh viên đại học ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh. Tập bài giảng được xây dựng với bố cục gồm 7 chương, kết thúc mỗi chương có phần câu hỏi ôn tập, câu hỏi đúng sai, câu hỏi trắc nghiệm...

   205 p vimaru 28/11/2021 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Giới thiệu tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Giới thiệu tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 giới thiệu tài chính doanh nghiệp. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các loại hình doanh nghiệp, vai trò của các nhà quản trị tài chính, mục tiêu của công ty, tài chính doanh nghiệp là gì? tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vimaru 28/11/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2 : Báo cáo tài chính thuế và dòng tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2 : Báo cáo tài chính thuế và dòng tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 trình bày về báo cáo tài chính thuế và dòng tiền. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p vimaru 28/11/2021 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các phương pháp phân tích tài chính, phân loại các hệ số tài chính, phân tích các hệ số tài chính, phân tích DuPont (tích hợp các hệ số). Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vimaru 28/11/2021 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Lập kế hoạch tài chính dài hạn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Lập kế hoạch tài chính dài hạn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Lập kế hoạch tài chính dài hạn. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lập kế hoạch tài chính là gì? Mô hình lập kế hoạch tài chính, tài trợ từ bên ngoài và tăng trưởng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vimaru 28/11/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Giá trị thời gian của tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Giá trị thời gian của tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Giá trị thời gian của tiền. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giá trị thời gian của tiền; giá trị hiện tại và giá trị tương lai của 1 khoản tiền, 1 dòng tiền; mô hình chiết khấu dòng tiền - DCF. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 28/11/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm trái phiếu và phương pháp định giá trái phiếu, khái niệm cổ phiếu và mô hình chiết khấu dòng cổ tức – DDM, cơ hội tăng trưởng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vimaru 28/11/2021 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giá trị hiện tại ròng, kỳ hoàn vốn, suất sinh lời nội bộ (IRR), IRR điều chỉnh (MIRR), chỉ số lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 28/11/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích dòng tiền của dự án

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích dòng tiền của dự án

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích dòng tiền của dự án. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Ước tính chi phí ban đầu của dự án, ước tính dòng tiền qua các năm thực hiện dự án, ước tính dòng tiền kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vimaru 28/11/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Lợi suất – Rủi ro

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Lợi suất – Rủi ro

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Lợi suất – Rủi ro. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lợi suất kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn, danh mục đầu tư, rủi ro hệ thống và phi hệ thống, nguyên lý rủi ro hệ thống, đo rủi ro hệ thống của một tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   24 p vimaru 28/11/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số