• Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc kế toán tài sản cố định hàng hoá; Kế toán tăng tài sản cố định từ nguồn ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p vimaru 27/12/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán các khoản phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phạm vi hướng dẫn; So sánh sự thay đổi so với QĐ19/BTC; Chứng từ kế toán; Sổ kế toán; Báo cáo tài chính; Báo cáo quyết toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc kế toán nguyên vật liệu; Nguyên tắc kế toán công cụ dụng cụ; Nguyên tắc Kế toán sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ đồ hạch toán; Kế toán phải trả nộp theo lương; Kế toán phải trả người lao động; Kế toán tạm thu; Kế toán phải trả khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vimaru 27/12/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán thặng dư (thâm hụt) lũy kế; Chênh lệch tỷ giá hối đoái; Nguồn cải cách tiền lương; Nguồn vốn kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thu hoạt động do NSNN cấp; Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; Thu phí được khấu trừ, để lại; Doanh thu tài chính; Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chi phí hoạt động; Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; Chi phí hoạt động thu phí; Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ; Chi phí chưa xác định được đối tượng chịu chi phí.

   87 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Quản lý dự án đầu tư - Ths. Nguyễn Lê Quyền

  Bài giảng Quản lý dự án đầu tư - Ths. Nguyễn Lê Quyền

  Bài giảng "Quản lý dự án đầu tư" được biên soạn bởi Ths. Nguyễn Lê Quyền có nội dung trình bày về vấn đề quản lý dự án đầu tư, chu trình dự án đầu tư, xây dựng dự án đầu tư, phân tích dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây nhé.

   66 p vimaru 28/11/2022 13 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng (Econometric) - ThS. Nguyễn Trung Đông

  Bài giảng môn Kinh tế lượng (Econometric) - ThS. Nguyễn Trung Đông

  Bài giảng môn "Kinh tế lượng (Econometric)" được biên soạn bởi ThS. Nguyễn Trung Đông có mục tiêu cung cấp phương pháp phân tích định lượng; Ứng dụng phương pháp định lượng; Hướng dẫn sinh viên làm thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp. Phân tích, kiểm định và dự báo kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   70 p vimaru 28/11/2022 14 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư (9 chương)

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư (9 chương)

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư gồm có 9 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư; chương 2 dòng tiền đầu tư và thu hồi; chương 3 các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính trong điều kiện chắc chắn; chương 4 đánh giá hiệu quả tài chính của dự án trong điều kiện có rủi ro và không chắc chắn;...

   216 p vimaru 28/11/2022 13 0

 • Bài giảng Kinh tế vận tải hàng không - GV. Hoàng Thị Kim Thoa

  Bài giảng Kinh tế vận tải hàng không - GV. Hoàng Thị Kim Thoa

  Bài giảng "Kinh tế vận tải hàng không" được biên soạn bởi GV. Hoàng Thị Kim Thoa có nội dung cung cấp kiến thức căn bản về kinh tế vận tải hành không, làm kiến thức cơ sở cho các môn chuyên ngành về quản trị hàng không. Cung cấp những phương pháp và kỹ năng phân tích kinh tế trong hoạt động vận tải hàng không. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   163 p vimaru 28/11/2022 15 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số