• Giáo trình Xã hội học: Phần 2 - ThS. Lương Văn Úc (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Giáo trình Xã hội học: Phần 2 - ThS. Lương Văn Úc (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của Giáo trình Xã hội học sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về xã hội hóa (khái niệm, môi trường, phân đoạn, vị thế và vai trò xã hội); đời sống xã hội; sự biến đổi xã hội và tính hiện đại; các phương pháp nghiên cứu xã hội học. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   125 p vimaru 24/08/2015 193 1

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - Lê Thanh Liêm

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - Lê Thanh Liêm

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 do Lê Thanh Liêm biên soạn trang bị cho các bạn những kiến thức về sự ra đời và phát triển của Xã hội học; đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của Xã hội học; một số khái niệm cơ bản của Xã hội học (quan hệ xã hội, tương tác xã hội, vị thế xã hội, vai trò xã hội,...). Mời các bạn tham khảo giáo...

   54 p vimaru 24/08/2015 140 2

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - Lê Thanh Liêm

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - Lê Thanh Liêm

  Phần 2 của cuốn giáo trình Xã hội học đại cương sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số lĩnh vực nghiên cứu của Xã hội học; cá nhân và xã hội quá trình xã hội hóa; một số phương pháp nghiên cứu Xã hội học thực tiễn. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Xã hội học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực...

   116 p vimaru 24/08/2015 134 1

 • Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.1: Indoor and outdoor environment - Angui Li

  Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.1: Indoor and outdoor environment - Angui Li

  Indoor environment. Climate and outdoor environment. Influence of scattering pattern on the insulation performance of VIP filler materials,... (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02219)

   18 p vimaru 24/08/2015 116 4

 • Modern water resources engineering - Lawrence K.Wang

  Modern water resources engineering - Lawrence K.Wang

  Introduction to hydrology, surface water hydrology, soil moisure hydrology, advances in hydrologic data acquistition and information systems. Open - channel hydraulics. River ecology. River restoration.Sediment management and sustainable use of reservios. Decision making under uncertainy : A new paradigm for water resources planning and management. Upland erosion modeling. Engineering management of agricultural land application for watershed...

   20 p vimaru 24/08/2015 135 4

 • Analysis and design of machine learning techniques: Evolutionary solutions for regression, prediction, and control problems - Patrick Stalph

  Analysis and design of machine learning techniques: Evolutionary solutions for regression, prediction, and control problems - Patrick Stalph

  Analysis and enhancements of XCSF. Control applications in robotics. Elementary features of local learning algorithms. Algorithmic description of XCSF (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02234)

   17 p vimaru 24/08/2015 125 3

 • The steam engine and other heat engines - J.Alfred Ewing

  The steam engine and other heat engines - J.Alfred Ewing

  The early history of the steam - engine. Elementary theory of heat - engines. Properties of steam and elementary theory of the steam- engine. Dynamics of the reciprocating engine. The formation of steam. Forms of the steam - engine. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02473)

   10 p vimaru 24/08/2015 127 4

 • Introduction to risk and uncertainty in hydrosystem engineering. Vol 22 : Topics in safety, risk, reliability and quanlity - Ehsan Goodarzi

  Introduction to risk and uncertainty in hydrosystem engineering. Vol 22 : Topics in safety, risk, reliability and quanlity - Ehsan Goodarzi

  Basic concepts, introduction, hydrosystem. Probility theories. Risk and uncertainty analysis. Monte Carlo simulation. Evaluation of dam overtopping risk based on univarite frequency analysis. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02209)

   13 p vimaru 24/08/2015 78 3

 • Introduction to optimization analysis in hydrosystem engineering - Ehsan Goodarzi

  Introduction to optimization analysis in hydrosystem engineering - Ehsan Goodarzi

  Linear optimization. Nonlinear optimization. Multiobjective optimization. Reservoir optimization and simulation modeling. Reservoir operation management by optimization and stochastic simulation,... (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02208)

   12 p vimaru 24/08/2015 101 5

 • Corrosion in systems for storage and transportation of petroleum products and biofuels: Indentification, monitoring and solutions - Alec Groysman

  Corrosion in systems for storage and transportation of petroleum products and biofuels: Indentification, monitoring and solutions - Alec Groysman

  Physico - chemical properties and corrosiveness of crude oils and petroleum products. Fuel additives. Corrosion of metallic constructions and equiment in petroleum products. Corrision prevention and control in systems containing fuels. Case of typical adn unusual corrosion of tanks. History of crude oil and petroleum products.(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học...

   15 p vimaru 21/08/2015 127 6

 • Cogeneration fuel cell-sorption air conditioning systems

  Cogeneration fuel cell-sorption air conditioning systems

  Energy and cogneration. Thermodynamics of fuel cells. Sorption refrigeration systems. Cogneration fuel cells-air conditioning systems. Potential applications in demonstration projects. Profitability assessment of the cogeneration system. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02235)

   13 p vimaru 21/08/2015 164 2

 • Design for micro-combined cooling, heating and power systems - Nicolae Badea

  Design for micro-combined cooling, heating and power systems - Nicolae Badea

  Decentralized poly-generation of energy: basic concepts. Combined micro-systems. Structural design of the mCCHP-RES system. Experimental case study. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02201)

   9 p vimaru 21/08/2015 74 6