• Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Chương 4 bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm trình bày về "Mô hình hóa phần mềm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mô hình ngữ cảnh, mô hình tương tác, mô hình cấu trúc, mô hình hành vi,...

     51 p vimaru 31/01/2018 15 0

  • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thiết kế kiến trúc phần mềm", cụ thể như: Quyết định chọn kiến trúc thiết kế, các góc nhìn về kiến trúc, các kiến trúc mẫu, các kiến trúc ứng dụng,...

     60 p vimaru 31/01/2018 11 0

  • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Chương 6 giúp người học hiểu về "Thiết kế hướng đối tượng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML, thiết kế mẫu,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

     50 p vimaru 31/01/2018 7 0

  • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các vấn đề về thiết kế, quy trình thiết kế giao diện người dùng, phân tích người dùng, tạo prototype giao diện người dùng, đánh giá giao diện,...

     55 p vimaru 31/01/2018 9 0

  • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 8 trình bày các nội dung sau: Kiểm thử trong khi xây dựng, phát triển theo hướng kiểm thử, kiểm thử bản release, kiểm thử người dùng,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

     59 p vimaru 31/01/2018 8 0

  • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 9 do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp linh hoạt, phát triển hoạch định sẵn và linh hoạt, Extreme programming, quản trị dự án linh hoạt, mở rộng quy mô các phương pháp linh hoạt.

     53 p vimaru 31/01/2018 8 0

  • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 10 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 10 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Nội dung Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm chương 10 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Quản trị dự án phần mềm", cụ thể như: Quản lý rủi ro, quản lý con người, làm việc nhóm,...

     50 p vimaru 31/01/2018 9 0

  • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 11 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 11 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

    Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 11 Ôn tập do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn gồm có 2 phần lý thuyết và bài tập nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo!

     9 p vimaru 31/01/2018 9 0

  • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

    Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

    Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu trả về của hàm, tên hàm, tham số, tham biến, tham trị ,lệnh return trả về giá trị cho hàm, khai báo prototype, gọi hàm, phạm vi của biến,...

     30 p vimaru 31/12/2017 13 0

  • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

    Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

    Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quy nạp toán học, lập trình đệ quy, cách hoạt động, khái niệm đệ quy, một số loại đệ quy, đệ quy tuyến tính,...

     30 p vimaru 31/12/2017 21 0

  • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

    Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

    Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chuỗi ký tự, khởi tạo giá trị, các phép gán trực tiếp cho chuỗi bị hạn chế, nhập chuỗi từ bàn phím, phần tử của chuỗi, thư viện string.h,...

     30 p vimaru 31/12/2017 22 0

  • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

    Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

    Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật đệ quy, quy nạp toán học, lập trình đệ quy, kiểu dữ liệu cấu trúc, kiểu cấu trúc - struct, kiểu hợp - union, biến động và kiểu con trỏ, biến động và tĩnh, biểu con trỏ - pointer, biểu tập tin và vào ra dữ liệu,...

     30 p vimaru 31/12/2017 18 0