• Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Bùi Hoàng Ngọc

  Kiến thức cốt lõi Chương 2 Lịch sử Quản trị học giúp các bạn Mô tả các trường phái của tư tưởng quản trị và sự phát triển của chúng, sự đóng góp của những tư tưởng quản trị đối với công việc của nhà quản trị, phân tích những hạn chế của từng trường phái lý thuyết quản trị, xu hướng vận động tiếp theo của các tư tưởng quản...

   10 p vimaru 31/12/2017 37 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 Môi trường hoạt động của tổ chức do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được thế nào là môi trường của tổ chức và phân biệt được môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức, hiểu, phân tích được những tác động của môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt...

   10 p vimaru 31/12/2017 38 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 7 Tổ chức do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được khái niệm về tầm quản trị, các cách phân chia bộ phận trong một tổ chức, ưu và nhược điểm và phạm vi áp dụng, các kiểu cơ cấu quản trị, ưu và nhược điểm của mỗi kiểu cơ cấu quản trị, nắm được khái niệm tập quyền và phân quyền trong quản trị và tiến trình...

   12 p vimaru 31/12/2017 37 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 9 Kiểm tra do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được thế nào là kiểm tra, thế nào là kiểm soát, mô tả các phương pháp kiểm tra, hiểu được tiến trình kiểm tra, mô tả được hệ thống kiểm tra hiệu quả, những vấn đề đạo đức trong kiểm tra.

   6 p vimaru 31/12/2017 39 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 8 Điều khiển do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Giải thích được sự khác biệt giữa nhà quản trị và nhà lãnh đạo, những lý thuyết giải thích về bản chất con người, những lý thuyết về động cơ thúc đẩy và vận dụng vào công việc quản trị con người, các kiểu phong cách quản trị, quản trị thay đổi và xung đột trong tổ...

   14 p vimaru 31/12/2017 41 1

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 1 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 1 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 1 Đại cương về tài chính do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng và vai trò của tài chính, hệ thống tài chính.

   18 p vimaru 31/12/2017 38 1

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 2 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 2 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 2 Đại cương về tiền tệ do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Đại cương về tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, cung – cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 31/12/2017 30 1

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 3 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 3 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 3 Ngân hàng và hệ thống ngân hàng do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: tổng quan về ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại.

   31 p vimaru 31/12/2017 29 1

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 4 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 4 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 4 Tín dụng và lãi suất do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm tín dụng, bản chất tín dụng, chức năng tín dụng, vai trò của tín dụng, các loại hình tín dụng.

   36 p vimaru 31/12/2017 24 1

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 5 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 5 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 5 Tài chính công do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính khác của nhà nước, chính sách tài khoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vimaru 31/12/2017 25 2

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 6 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 6 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 6 Tài chính doanh nghiệp do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu & lợi nhuận của doanh nghiệp.

   32 p vimaru 31/12/2017 26 1

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 7 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 7 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 7 Thị trường tài chính và Các định chế tài chính trung gian do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm về thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, công cụ của thị trường tài chính, tổng quan về tài chính trung gian, giới thiệu định chế tài chính trung gian.

   51 p vimaru 31/12/2017 25 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số