• Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Các nguyên tắc kế toán đểxác định lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán.

   14 p vimaru 30/06/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu được các lĩnh vực kế toán và giải thích sự khác biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p vimaru 30/06/2017 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 30/06/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 5+6 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 5+6 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vimaru 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, sự cần thiết của tài khoản, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng Nguyên lý kết toán: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Ly

  Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày đặc điểm kế toán trong hoạt động kinh doanh thương mại; giải thích cách thức xử lý kế toán các hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vimaru 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 5: Lợi nhuận và rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về rủi ro và lợi nhuận, đo lường lợi nhuận và rủi ro, thái độ với rủi ro, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro, mô hình CAPM,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p vimaru 30/06/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Bài 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Bài 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Bài 2: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền" trình bày các kiến thức: Vấn đề lãi suất, thời giá của một khoản tiền, thời giá của dòng tiền, thời giá dòng tiền khi ghép lãi nhiều lần trong năm.

   61 p vimaru 30/06/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học các khái niệm, các loại hình doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp, các quyết định của TCDN, môi trường hoạt động của DN, nội dung chính của môn TCDN

   42 p vimaru 30/06/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 6: Định giá trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm trái phiếu, phân loại trái phiếu, định giá trái phiếu, lợi suất đáo hạn trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vimaru 30/06/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 7 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 7 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 7: Định giá cổ phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm cổ phiếu, phân loại cổ phiếu, định giá cổ phiếu, lợi suất đáo hạn cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p vimaru 30/06/2017 1 0