• Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh tốn vốn tại ngân hàng thương mại" trình bày khái quát thanh toán vốn qua ngân hàng, khái quát dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, nguyên tắc hạch toán, phương pháp hạch toán nghiệp vụ huy động vốn và thanh toán không dùng tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vimaru 27/05/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – Đoàn Thị Thùy Trang

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán kết quả kinh doanh – Phân phối lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các khoản thu nhập, kế toán các khoản chi phí, kế toán kết quả hoạt động kinh doanh, lập và trình bày BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vimaru 27/05/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p vimaru 27/05/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại một số khái niệm, tài khoản kế toán, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép, lập Bảng cân đối tài khoản, tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vimaru 27/05/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận; các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh; các bút toán khóa sổ và kết chuyển; hoàn thành chu trình kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vimaru 27/05/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp TM, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo hệ thống kê khai thường xuyên; ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 27/05/2017 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của kế toán, các lĩnh vực kế toán, môi trường kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tài chính và báo cáo tài chính; khái niệm, kết cấu, ý nghĩa của các báo cáo tài chính; các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của báo cáo tài chính; những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p vimaru 27/05/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, ý nghĩa thông tin trên BCTC của DN sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vimaru 27/05/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam; giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu được các lĩnh vực kế toán và giải thích sự khác biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vimaru 27/05/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" trình bày các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán.

   14 p vimaru 27/05/2017 0 0