• Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản, giới thiệu chứng từ sử dụng, đọc và giải thích thông tin trên báo cáo tài chính.

   28 p vimaru 30/06/2017 19 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính; giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính, giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính, giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham...

   43 p vimaru 30/06/2017 33 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp cho người học một số kiến thức: Nhắc lại một số khái niệm, các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận, các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vimaru 30/06/2017 26 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" trình bày các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thương mại, một số tỷ số tài chính quan trọng trong doanh nghiệp...

   40 p vimaru 30/06/2017 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p vimaru 30/06/2017 18 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức về: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết;

   27 p vimaru 30/06/2017 17 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 + 6 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 + 6 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p vimaru 30/06/2017 21 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất, báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham...

   22 p vimaru 30/06/2017 14 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 4 trình bày về thị trường công cụ phái sinh. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, các hợp đồng quyền lựa chọn hay các quyền chọn (Options), các hợp đồng tương lai (Future contracts), hợp đồng kỳ hạn (Forward), nghiệp vụ hoán đổi (Swaps), chứng quyền (Warrants),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 30/06/2017 14 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 2: Thị trường cổ phiếu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm thị trường cổ phiếu, cổ phiếu thường (Common stock), cổ phiếu ưu đãi (Preferred stock),... và các nội dung khác.

   47 p vimaru 30/06/2017 18 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 1: Tổng quan thị trường chứng khoán. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thị trường chứng khoán - Phân loại thị trường chứng khoán; các chủ thể tham gia trường chứng khoán tập trung; nguyên tắc, chức năng, vai trò của thị trường chứng khoán; những mặt hạn chế của thị trường chứng khoán. Mời...

   34 p vimaru 30/06/2017 15 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 3 cung cấp cho người học kiến thức về thị trường trái phiếu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm trái phiếu, đặc trưng của trái phiếu, các loại trái phiếu, lợi tức và rủi ro của trái phiếu, các nhân tố ảnh hưởng giá trái phiếu, định giá trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 30/06/2017 17 0